NEW YEAR

Photo: Evelina Rönnbäck

 

LIFE

REFLECT ON THE YEAR

 

 

Det är snart ett nytt år! Jag vill uppmuntra till att ta tid att reflektera över året innan ett nytt år kommer att uppstå. Låt era tankar och känslor kopplade till det här året vandra. Vad har gett dig mycket? Vad vill du uppnå i framtiden? Vad vill du släppa på? Jag vill uppmuntra till att gräva ännu djupare det här kommande året, släppa tunga energier och frigöra drömmar. Vid den här tiden av året är jag vanligtvis väldigt närvarande i mina känslor, jag känner väldigt starkt. Jag kan känna ett slut på saker och ting och början på det nya. Jag tillåter mig att vara i det. Personligen, vet jag att vara i naturen hjälper mig mycket vid den här tiden på året. Jag integrerar detta tillstånd med naturen genom att vara närvarande i detta tillstånd ute i naturen. Den 24:e december, sen natt, skrev jag ner saker jag vill släppa, saker jag är tacksam för och mina drömmar på ett papper, jag tände ett ljus och tog det med mig ut i naturen, satt under himlen, i snön och brände papperet i elden från ljuset. För vissa av er kanske det här resonerar med er, och för andra så kanske det inte gör det överhuvudtaget. Oavsett, för ert eget bästa, så vill jag uppmuntra till att ta en stund för att reflektera över era liv, innan det nya året kommer att uppstå. Jag önskar er ett Gott Nytt År!


It’s soon a new year! I want to encourage you to take time to reflect on the year, before a new year will arise. Let your thoughts and emotions connected to this year wander. What has served your soul this year? What do you want to accomplish in the future? What do you want to let go of? I want to encourage you to dig even deeper this upcoming year, to release heavy energies and unleash your dreams. At this time of the year I’m usually very present in my emotions, I feel stongly. I feel the end of things and beginning of the new. I’m allowing myself to sit in that space. Personally, I know that connecting to nature helps me a lot at this time of the year. I’m integrating this state of being with nature by being present in this state out in the nature. On December 24th, late night, I wrote down things I want to let go of, things I’m grateful for and my dreams on a piece of paper, I lit a candle and brought it with me out into nature, sat under the sky, in the snow and burned the paper in the fire from the candle. For some of you, this may resonate with you and for others, it may not. Regardless, for your own good, I want to encourage you to take a moment to reflect on your Life, before the new year will arise. I wish you a Happy New Year!

DREAM BIG

Photo: Sune Chee

UPDATE

DARE TO DREAM BIG

 

Jag tänker mycket på drömmar. Jag är en drömmare! Det har jag alltid varit och det har jag också nämnt i min blogg tidigare. Det har aldrig känts konstigt att jaga mina drömmar. Det har alltid varit en av dom starka och stora sidorna i mig själv, min fantasi och mina drömmar! Men jag har såklart osäkerheter också. Jag har låg självkänsla vilket gör att jag ifrågasätter mitt värde hela tiden och det sätter käppar i hjulet. Men jag jobbar varje dag på att överkomma det! Många kan säkert känna igen sig i det. Det kan vara viktigt att fråga sig själv vad det egentligen är man är rädd för. Vad ligger bakom alla känslor? Vad är roten av traumat? Jag är verkligen inte enda människan på jordklotet med stora drömmar. Det är också anledningen till att jag skriver den här texten. För att jag vill uppmuntra alla andra till att våga drömma! Även om jag inte har nått mina drömmar så har jag kommit en bit på vägen i alla fall och det är också ett stort steg att vara öppen om det. Något jag har lärt under dom senaste åren är genom att jag själv inte har fått så mycket öppen uppmuntran av folk i mitt liv till det jag håller på med (blogg och digitala medier) så har det fått mig att vilja stötta andra i sina drömmar ännu mer! Det kan vara så viktigt att få stöd av andra i ens egna drömmar. Det är som jag skrev på Twitter häromdagen: ”Döm inte andra människors drömmar!”. Tro på dig själv och andra! Det kan jag också säga genom egen erfarenhet, genom av att ha tappat en av mina drömmar (ni vet ju om det – sången) så har allt ändå varit värt det! För genom den upplevelsen så är tanken av att misslyckas inte lika läskig längre! Man får erfarenhet av det (det vill man ju alltid ha) och man lär sig att hoppa på tåget igen! Jag är mer öppen inför att säga ut högt det jag vill göra nu för att jag har en mer avslappnad attityd till det. Det är en frihet i att kunna säga: ”Det här är det jag vill göra”. Även om det inte går som planerat. Det öppnar upp en. Jag vill leva modigt, utan rädsla. Man får pressa och påminna sig själv om det lite nu och då, om mod! För i slutändan så är det ändå ofta det man inte gjorde som man ångrar mest. Jag hoppas att det här blogginlägget kan vara inspirerande för er på något sätt! Om någon vill höra av sig och prata mer om det här – gör det! Vi finns till för att stötta varandra.


I think a lot about dreams. I’m a dreamer! I’ve always been and I’ve also mentioned it in my blog earlier. It has never felt strange to chase my dreams for me. It has always been one of the strong and great sides of myself, my fantasy and my dreams! But I certainly have insecurities. I have low self-esteem which makes me question my value all the time and it blocks me in many ways. But I work everyday to overcome that! Many can surely recognize themselves in that. It can be important to ask yourself what you’re afraid of. What’s beneath all the feelings? What’s the root of the trauma? I’m really not the only person on the Earth with big dreams. That’s also the reason why I’m writing this text. Because I want to encourage you to dare to dream! Even though I haven’t reached my dreams, I’ve got a bit on the way, and it’s also a big step to be open about it. Something I’ve learned through the past few years is because I haven’t received so much open encouragement from people in my life for what I do (blog and digital medias), it has made me want to support others in their dreams even more! It can be so important to recieve support from other people in your own dreams. It’s like I wrote on Twitter the other day: ”Don’t judge other people’s dreams!”. Believe in yourself and others! I can also say it through own experience, to have lost one of my own dreams (you know about that – my singing), everything has nevertheless been worth it. Because of that experience, the idea of failing isn’t as scary to me anymore! You get experience of it (you always want that) and you learn to jump on the train again! I’m more open to say out loud what I want to do now because I have a more relaxed attitude to it. There’s a freedom in being able to say: ”This is what I want to do”. Even if it’s not going as planned. It opens up yourself. I want to live courageously, without fear. You have to push and remind yourself of it once in while, about bravery! Because in the end, it’s what you didn’t do that you often regret the most. I hope this blog post can be inspiring in any way! If anyone wants to reach out and talk more about this – do it! We’re here to support each other.

TO ALL THE DREAMERS

DREAM

 

UPDATE

make your dreams come true

 

Som ni vet så ska jag till USA i Oktober! Jag har precis fått reda på att jag inte bara ska till USA, utan jag kommer att mellanlanda i England på vägen tillbaka till Sverige, så jag kommer att stanna i London också. Jag ska till Massachusetts, New York och London! Jag vill inte bo här i Sverige egentligen, jag vill verkligen åt något större. Egentligen är jag öppen inför att flytta vart som helst, oavsett om det är till Asien, Afrika, Europa, Amerika eller någon annanstans. Men, jag har alltid dragits till New York och London, så därför känns det extra speciellt att göra den här resan! Jag har stora drömmar! Jag skulle aldrig backa för saker som känns stora och spännande, utan det gör mig snarare sporrad. Jag gillar känslan av att vara nervös för att då vet jag att jag lever! Det är storheten som gör mig! Jag upplever inte att det är dom stora sakerna som är skrämmande utan det är det enkla livet som skrämmer mig. Man vill inte stagnera, så känner jag i alla fall. Till alla er som någon gång har funderat på att göra något stort: Låt dig inte stoppas! Jag tror att man ofta växer upp med människor som har mindre tro på mirakel än en själv och att det ofta stoppar en själv från att våga drömma. Har man en dröm så har man det, låt inte någon ta det från dig! Jag tror att alla människor har en förmåga att nå sina drömmar! Om man bara är helt säker på det man vill, tillåter sig att ta hjälp av andra, tror på mirakel, befriar sig från mentala, emotionella och spirituella blockeringar och tror på sig själv. Jag tror att en av dom viktigaste faktorerna för att kunna nå sina drömmar är att ha fantasi! Men det är ett verkligen ett problem omkring det området idag, för att vi lär oss som barn att man ska sluta fantisera vid en viss ålder, för att man tydligen ”är för gammal för det” enligt vissa, så många tappar den förmågan! Man stoppar drömmar som hade kunnat besannats! Man blir aldrig för gammal för att fantisera! Det handlar inte bara om individuella drömmar heller, det är så mycket större än så. I en värld av så mycket förstörelse så måste vi drömma en bättre värld till verklighet! Med det menar jag att, i en värld av miljöförstörelse, krig, våld och fattigdom så måste vi kunna visualisera en hel värld med fred framför oss, för att vi ska kunna tro att tillsammans så kan vi manifestera det! Det börjar med förmågan att fantisera. Till alla vuxna: Avbryt aldrig barn från att drömma! Det kan vara framtidens största hopp!


You probably know that I’m going to the U.S in October! I’ve recently got to know that I will not only go to the States, I’m going to have a stopover in England on the way back to Sweden, so I’ll stay in London for a while as well. I’m going to Massachusetts, New York and London! I actually don’t want to live here in Sweden, I want something bigger! I’m open for anywhere, either Asia, Africa, Europe, America or somewhere else. But, I’ve always been attracted towards New York and London, so I feel extra excited for this trip! I have big dreams! I would never back away from something that feels big and exciting, I’m rather encouraged by it. I like the feeling of being nervous because it makes me feel alive! The greatness makes me! I don’t experience the great things as frightening, I’m more afraid of having a simple life. You don’t want to be stuck, that’s how I feel at least. To all of you that has ever felt that you want to do something great: Don’t let anything stop you! Many people often grow up with people who don’t share the same belief in miracles as you do, and it often stops you from dreaming as big as you could do. If you have a dream then you have it for a reason, so don’t let anyone take it away from you! I believe that every human has the ability to achieve your dreams! Only if you’re totally sure about what you want, allow yourself to receive help from other people, believe in miracles, free yourself from mental, emotional and spiritual blocks and believe in yourself. I think that one of the main factors to achieve your dreams is by visualization. But it’s an obstacle around that area today, because many people learn as children to stop use their imagination by a certain age, because according to some people you get too old to use your imagination, so many people have lost that ability! That’s how you prevent possibilites to become actualites! You’re never to old for imagination! It’s not just about your own individual dreams, it’s actually so much bigger than that. Because in a world of so much destruction, we must dream a better world into being! With that, I mean, that in a world of climate damage, war, violence, poverty and cruelty, we must visualize a whole world of peace, so that we actually believe that together we can manifest a reality like that! It starts with the imaginary ability. To all adults: Never interrupt a child’s imaginary world! it might be the greatest hope for the future!

☁️

S17

PHOTO

WIN A WATCH KARL LAGERFELD

karl_lKARL LAGERFELD

Hey! Har ni sett Instagram? @moaemilias I samarbete med Karl Lagerfeld så tävlar jag ut en helt ny klocka från Karl Lagerfeld som jag har valt ut! Imorgon på förmiddagen lägger jag ut en bild på IG med reglerna för att du ska kunna vara med och tävla. Note: Jag försäkrar dig om: Att reglerna är en baggis. Tävlingen sker endast på Instagram från och med imorgon och jag önskar dig största lycka till för att du ska bli den lyckliga vinnaren! Önska ikväll innan du går och lägger dig att det blir du! Möjligheterna är oändliga!


Hey! Have you guys spotted my Instagram? @moaemilias In collaboration with Karl Lagerfeld I am going to make a contest where you can WIN a brand new watch from Karl Lagerfeld that I have picked out! Tomorrow morning I will post a photo on IG with the rules for you to be a part of the contest. Note: No difficulties, very simple rules. The contest will be based on Instagram only starting tomorrow and I wish you all the best luck in the world for you to be the happy winner! Make a wish before you go to bed that it will be you! The possibilities are infinite! 

In collaboration with: 

karl_lagerfeld_logo