INSTAGRAM

 

DIGITAL MEDIA

 

Update on Instagram
Head to my Instagram: @moaemilias

DREAM

 

UPDATE

make your dreams come true

 

Som ni vet så ska jag till USA i Oktober! Jag har precis fått reda på att jag inte bara ska till USA, utan jag kommer att mellanlanda i England på vägen tillbaka till Sverige, så jag kommer att stanna i London också. Jag ska till Massachusetts, New York och London! Jag vill inte bo här i Sverige egentligen, jag vill verkligen åt något större. Egentligen är jag öppen inför att flytta vart som helst, oavsett om det är till Asien, Afrika, Europa, Amerika eller någon annanstans. Men, jag har alltid dragits till New York och London, så därför känns det extra speciellt att göra den här resan! Jag har stora drömmar! Jag skulle aldrig backa för saker som känns stora och spännande, utan det gör mig snarare sporrad. Jag gillar känslan av att vara nervös för att då vet jag att jag lever! Det är storheten som gör mig! Jag upplever inte att det är dom stora sakerna som är skrämmande utan det är det enkla livet som skrämmer mig. Man vill inte stagnera, så känner jag i alla fall. Till alla er som någon gång har funderat på att göra något stort: Låt dig inte stoppas! Jag tror att man ofta växer upp med människor som har mindre tro på mirakel än en själv och att det ofta stoppar en själv från att våga drömma. Har man en dröm så har man det, låt inte någon ta det från dig! Jag tror att alla människor har en förmåga att nå sina drömmar! Om man bara är helt säker på det man vill, tillåter sig att ta hjälp av andra, tror på mirakel, befriar sig från mentala, emotionella och spirituella blockeringar och tror på sig själv. Jag tror att en av dom viktigaste faktorerna för att kunna nå sina drömmar är att ha fantasi! Men det är ett verkligen ett problem omkring det området idag, för att vi lär oss som barn att man ska sluta fantisera vid en viss ålder, för att man tydligen ”är för gammal för det” enligt vissa, så många tappar den förmågan! Man stoppar drömmar som hade kunnat besannats! Man blir aldrig för gammal för att fantisera! Det handlar inte bara om individuella drömmar heller, det är så mycket större än så. I en värld av så mycket förstörelse så måste vi drömma en bättre värld till verklighet! Med det menar jag att, i en värld av miljöförstörelse, krig, våld och fattigdom så måste vi kunna visualisera en hel värld med fred framför oss, för att vi ska kunna tro att tillsammans så kan vi manifestera det! Det börjar med förmågan att fantisera. Till alla vuxna: Avbryt aldrig barn från att drömma! Det kan vara framtidens största hopp!


You probably know that I’m going to the U.S in October! I’ve recently got to know that I will not only go to the States, I’m going to have a stopover in England on the way back to Sweden, so I’ll stay in London for a while as well. I’m going to Massachusetts, New York and London! I actually don’t want to live here in Sweden, I want something bigger! I’m open for anywhere, either Asia, Africa, Europe, America or somewhere else. But, I’ve always been attracted towards New York and London, so I feel extra excited for this trip! I have big dreams! I would never back away from something that feels big and exciting, I’m rather encouraged by it. I like the feeling of being nervous because it makes me feel alive! The greatness makes me! I don’t experience the great things as frightening, I’m more afraid of having a simple life. You don’t want to be stuck, that’s how I feel at least. To all of you that has ever felt that you want to do something great: Don’t let anything stop you! Many people often grow up with people who don’t share the same belief in miracles as you do, and it often stops you from dreaming as big as you could do. If you have a dream then you have it for a reason, so don’t let anyone take it away from you! I believe that every human has the ability to achieve your dreams! Only if you’re totally sure about what you want, allow yourself to receive help from other people, believe in miracles, free yourself from mental, emotional and spiritual blocks and believe in yourself. I think that one of the main factors to achieve your dreams is by visualization. But it’s an obstacle around that area today, because many people learn as children to stop use their imagination by a certain age, because according to some people you get too old to use your imagination, so many people have lost that ability! That’s how you prevent possibilites to become actualites! You’re never to old for imagination! It’s not just about your own individual dreams, it’s actually so much bigger than that. Because in a world of so much destruction, we must dream a better world into being! With that, I mean, that in a world of climate damage, war, violence, poverty and cruelty, we must visualize a whole world of peace, so that we actually believe that together we can manifest a reality like that! It starts with the imaginary ability. To all adults: Never interrupt a child’s imaginary world! it might be the greatest hope for the future!

LOOK

S17

FASHION

OUTFIT

 

Scarf, Louis Vuitton. Sweater, Åhlens. Trousers, 365. 

FIND YOURSELF

Photo: Evelina Rönnbäck

  UPDATE

follow your heart and be who you are

 

Jag åker till USA snart! Det börjar verkligen att närma sig! Det är bara några få veckor kvar! Dom senaste åren så har jag dragit mig bort från det sociala livet, efter att ha spenderat tid med människor varje dag (som många av oss gör hela tiden). Det är bland det bästa jag har gjort! Det sista året i gymnasiet så började jag att dra mig undan, och jag hittade min kärlek för att vara med mig själv. Det säger jag självklart inte för att göra ner människor som jag har varit med, utan bara för att för min egen skull så behövde jag dra mig från det för att hitta mig själv! Det kan vara svårt med det sociala livet och att umgås med andra människor. Är man en känslig människa så påverkas man ofta mycket av sin omgivning och kanske till och med tappar förståelsen för vem man är. Jag har alltid varit en människa som har brytt mig mycket om vad andra tycker och tänker om mig och alltid viljat att människor ska gilla mig. I det så börjar man att söka och man ställer sig själv frågan ”hur kan folk gilla mig?”, man glömmer bort att man bara ska vara sig själv. Jag vet att människor i min krets tycker att jag har förändrats men i själva verket så har jag bara skalat bort det som inte är ”jag” och kommit närmre kärnan av vem jag egentligen är. Jag tror att man ska vara ödmjuk inför andra människors utveckling, inte döma och tro sig veta bäst vem någon annan är, utan att man ska respektera andras människors utveckling! Det kommer att visa sig i sinom tid, vem hen är! För mig så känns det som att många lärde känna mitt skal tidigare och inte vem jag egentligen är. Eftersom att jag, som många andra också, har varit med om hur det känns att inte bli accepterad för den man är, så har jag haft svårt att visa vem jag är. Det är också en anledning varför jag har valt att visa ett skal av mig själv i min blogg tidigare, och fokuserat på vissa särskilda områden, för att skydda mig själv. Helt enkelt för att det är enklare att få kritik för ett skal (för någon som man inte är) än att bli kritiserad för den man är! Sociala relationer är självklart jätteviktigt, men jag har behövt att dra mig undan för att hitta mig själv! De här inlägget skriver jag för att uttrycka vikten av att följa sitt eget hjärta och inte låta människor styra över vem du är! Det kommer tider när man inte förstår överhuvudtaget varför vissa saker händer, men när man börjar att kravla sig ur sitt eget skal, så börjar man sakta men säkert att förstå varför saker och ting har hänt. Jag är tacksam över att jag drog mig undan dom sociala sammanhangen men jag är också tacksam över alla som jag har träffat och alla som jag kommer att träffa! Med det sagt, följ ditt hjärta! Jag tror verkligen att self-research är viktigt och att vi lär oss på tok för lite om att ta hand om oss själva. I det långa loppet så är det något som gynnar en själv, alla andra och hela världen! För att genom att hitta sig själv, så blir man mer balanserad, och man sänder därför ut bättre budskap i världen! Genom att vara en så bra människa man kan så bidrar man till den kollektiva hållbarheten för hela mänskligheten! Jag kanske låter väl djup just nu, men det är ju den jag är! Jag hoppas att ni gillar mig! Jag ska till USA för att mitt hjärta säger att jag ska göra det! Jag ska till Massachusetts och New York!


I’m going to the U.S soon! It’s getting closer! It’s only a few weeks left! The last couple of years I’ve withdrawn from social life, after I (like many others) have spent time with people every day. It’s one of the best things I’ve done! The final year of upper secondary school I started to hide away from people, and I found my love for being alone. Of course, I don’t say that to bash the people that I’ve met, only that for my own good I needed to go through that to find myself! Social life and to meet people can be hard. If you’re a sensitive person it’s easy to be affected by your surrounding and maybe even loose the sense of who you are. I’ve always been a person who cares a lot about what people think about me and always wanted people to like me. With that mindset you start to search and ask yourself the question ”how can people like me?”, you forget only to be yourself. I know that people in my circle thinks that I’ve changed, but in fact I’ve only peeled of layers that isn’t me and I’ve come closer to the heart of who I am. I believe that you should be humble about another persons development, not judge and think that you know the best who another person is. You should rather be respectful about another persons development! Time will tell, who that person really is! For me, I feel that people earlier in my life got to know a shell of myself and not who I really am. I, as many others, have experienced not being accepted for who I am, and because of that I’ve struggled to share who I am later on in my life. That’s also a reason why I’ve presented a shell of myself in my blog, rather shared specific areas, to protect myself. Because it’s easier to be judged by a shell, someone that you’re not, than to be judged by who you really are. Of course, social relations is really important, but I needed to get away from it to find myself. I’m writing this post to express the importance to follow your heart and to not let people decide for you who you are! There are times when things doesn’t make sense, but when you begin to crawl out of your shell, answers starts to appear why things are happening! I’m thankful that I did hide away but I’m also thankful for all the people that I’ve met and that I’m going to meet! With that said, follow your heart! I really believe that self-research is important and that people in general know way to little about taking care of ourselves. In the long term it’s something that will benefit yourself, others and the whole world! Because by finding yourself, you become more balanced, and therefor you’re sending out whole messages into the world! By being as good a person as you can, you contribute to a collective sustainability for the humanity! I may sound deep, but that’s who I am! I hope you like me! I’m going to the U.S because my heart wants me to! I’m going to Massachusetts and New York!

UPDATE

Photo: Evelina Rönnbäck (My sister)


UPDATE

GIVEAWAY and fashion week

 

Jag har ett spännande samarbete på G. Det är  en tävlingen som kommer att vara på min Instagram! Kolla in min Instagram i veckan om ni vill vinna! Jag tycker att det är roligt med samarbeten i form av tävlingar. Det är roligt att kunna ge er något! Vinsten är från Karl Lagerfeld. Så kolla min Instagram i veckan för att vara med i tävlingen! Som ni såg så la jag upp ett inlägg med bilder från Fashion Week igår. Jag hade roliga dagar under Fashion Week i Stockholm, trots att jag inte var på många visningar den här säsongen! Det var roligt att det var på Grand Hotel, det är otroligt vackert, och jag är så tacksam över att mina platser var på front row på visningarna som jag gick på! Jag har träffat Veckorevyn för första gången sedan jag började att blogga för Veckorevyn också. Det var roligt! Vi tog en fika utanför deras kontor på ett kafé och gick igenom om allt möjligt. Jag tycker att det var så roligt att få träffa teamet på VR! Jag hoppas att ni gillar bilderna som jag la upp igår! Och jag hoppas att ni mår bra! Tack för att ni läser!


I have an exciting collaboration that’s coming up soon. It’s a contest at my Instagram! It’s only for my Swedish followers, sadly!! Next time everybody will be included! I think it’s fun to do a collaboration that’s in a shape of a contest. It’s nice to be able to give something back to you! The profit is something from Karl Lagerfeld. As you saw I did a post with photos from Fashion Week yesterday. I had amazing days at Fashion Week in Stockholm, even though I didn’t attend to that many shows this season! It was special that it was at Grand Hotel, the location is stunning, and I’m very grateful that my seatings was at the front row at the shows I attended to this season! I met Veckorevyn for the first time since I started to blog for Veckorevyn as well. That was so much fun! We had a coffee at a café outside their office and we talked about everything. I think it was so amazing to meet the team for the first time! I hope that you like the photos that I posted yesterday! And I hope that you’re doing so very well! Thank you for reading!

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd