NEW YEAR

Photo: Evelina Rönnbäck

 

LIFE

REFLECT ON THE YEAR

 

 

Det är snart ett nytt år! Jag vill uppmuntra till att ta tid att reflektera över året innan ett nytt år kommer att uppstå. Låt era tankar och känslor kopplade till det här året vandra. Vad har gett dig mycket? Vad vill du uppnå i framtiden? Vad vill du släppa på? Jag vill uppmuntra till att gräva ännu djupare det här kommande året, släppa tunga energier och frigöra drömmar. Vid den här tiden av året är jag vanligtvis väldigt närvarande i mina känslor, jag känner väldigt starkt. Jag kan känna ett slut på saker och ting och början på det nya. Jag tillåter mig att vara i det. Personligen, vet jag att vara i naturen hjälper mig mycket vid den här tiden på året. Jag integrerar detta tillstånd med naturen genom att vara närvarande i detta tillstånd ute i naturen. Den 24:e december, sen natt, skrev jag ner saker jag vill släppa, saker jag är tacksam för och mina drömmar på ett papper, jag tände ett ljus och tog det med mig ut i naturen, satt under himlen, i snön och brände papperet i elden från ljuset. För vissa av er kanske det här resonerar med er, och för andra så kanske det inte gör det överhuvudtaget. Oavsett, för ert eget bästa, så vill jag uppmuntra till att ta en stund för att reflektera över era liv, innan det nya året kommer att uppstå. Jag önskar er ett Gott Nytt År!


It’s soon a new year! I want to encourage you to take time to reflect on the year, before a new year will arise. Let your thoughts and emotions connected to this year wander. What has served your soul this year? What do you want to accomplish in the future? What do you want to let go of? I want to encourage you to dig even deeper this upcoming year, to release heavy energies and unleash your dreams. At this time of the year I’m usually very present in my emotions, I feel stongly. I feel the end of things and beginning of the new. I’m allowing myself to sit in that space. Personally, I know that connecting to nature helps me a lot at this time of the year. I’m integrating this state of being with nature by being present in this state out in the nature. On December 24th, late night, I wrote down things I want to let go of, things I’m grateful for and my dreams on a piece of paper, I lit a candle and brought it with me out into nature, sat under the sky, in the snow and burned the paper in the fire from the candle. For some of you, this may resonate with you and for others, it may not. Regardless, for your own good, I want to encourage you to take a moment to reflect on your Life, before the new year will arise. I wish you a Happy New Year!

DREAM BIG

Photo: Sune Chee

UPDATE

DARE TO DREAM BIG

 

Jag tänker mycket på drömmar. Jag är en drömmare! Det har jag alltid varit och det har jag också nämnt i min blogg tidigare. Det har aldrig känts konstigt att jaga mina drömmar. Det har alltid varit en av dom starka och stora sidorna i mig själv, min fantasi och mina drömmar! Men jag har såklart osäkerheter också. Jag har låg självkänsla vilket gör att jag ifrågasätter mitt värde hela tiden och det sätter käppar i hjulet. Men jag jobbar varje dag på att överkomma det! Många kan säkert känna igen sig i det. Det kan vara viktigt att fråga sig själv vad det egentligen är man är rädd för. Vad ligger bakom alla känslor? Vad är roten av traumat? Jag är verkligen inte enda människan på jordklotet med stora drömmar. Det är också anledningen till att jag skriver den här texten. För att jag vill uppmuntra alla andra till att våga drömma! Även om jag inte har nått mina drömmar så har jag kommit en bit på vägen i alla fall och det är också ett stort steg att vara öppen om det. Något jag har lärt under dom senaste åren är genom att jag själv inte har fått så mycket öppen uppmuntran av folk i mitt liv till det jag håller på med (blogg och digitala medier) så har det fått mig att vilja stötta andra i sina drömmar ännu mer! Det kan vara så viktigt att få stöd av andra i ens egna drömmar. Det är som jag skrev på Twitter häromdagen: ”Döm inte andra människors drömmar!”. Tro på dig själv och andra! Det kan jag också säga genom egen erfarenhet, genom av att ha tappat en av mina drömmar (ni vet ju om det – sången) så har allt ändå varit värt det! För genom den upplevelsen så är tanken av att misslyckas inte lika läskig längre! Man får erfarenhet av det (det vill man ju alltid ha) och man lär sig att hoppa på tåget igen! Jag är mer öppen inför att säga ut högt det jag vill göra nu för att jag har en mer avslappnad attityd till det. Det är en frihet i att kunna säga: ”Det här är det jag vill göra”. Även om det inte går som planerat. Det öppnar upp en. Jag vill leva modigt, utan rädsla. Man får pressa och påminna sig själv om det lite nu och då, om mod! För i slutändan så är det ändå ofta det man inte gjorde som man ångrar mest. Jag hoppas att det här blogginlägget kan vara inspirerande för er på något sätt! Om någon vill höra av sig och prata mer om det här – gör det! Vi finns till för att stötta varandra.


I think a lot about dreams. I’m a dreamer! I’ve always been and I’ve also mentioned it in my blog earlier. It has never felt strange to chase my dreams for me. It has always been one of the strong and great sides of myself, my fantasy and my dreams! But I certainly have insecurities. I have low self-esteem which makes me question my value all the time and it blocks me in many ways. But I work everyday to overcome that! Many can surely recognize themselves in that. It can be important to ask yourself what you’re afraid of. What’s beneath all the feelings? What’s the root of the trauma? I’m really not the only person on the Earth with big dreams. That’s also the reason why I’m writing this text. Because I want to encourage you to dare to dream! Even though I haven’t reached my dreams, I’ve got a bit on the way, and it’s also a big step to be open about it. Something I’ve learned through the past few years is because I haven’t received so much open encouragement from people in my life for what I do (blog and digital medias), it has made me want to support others in their dreams even more! It can be so important to recieve support from other people in your own dreams. It’s like I wrote on Twitter the other day: ”Don’t judge other people’s dreams!”. Believe in yourself and others! I can also say it through own experience, to have lost one of my own dreams (you know about that – my singing), everything has nevertheless been worth it. Because of that experience, the idea of failing isn’t as scary to me anymore! You get experience of it (you always want that) and you learn to jump on the train again! I’m more open to say out loud what I want to do now because I have a more relaxed attitude to it. There’s a freedom in being able to say: ”This is what I want to do”. Even if it’s not going as planned. It opens up yourself. I want to live courageously, without fear. You have to push and remind yourself of it once in while, about bravery! Because in the end, it’s what you didn’t do that you often regret the most. I hope this blog post can be inspiring in any way! If anyone wants to reach out and talk more about this – do it! We’re here to support each other.

TO ALL THE DREAMERS