INSTAGRAM

SOCIAL MEDIA

Photo from Instagram
Head to my Instagram: @moaemilias

DREAM

 

UPDATE

make your dreams come true

 

Som ni vet så ska jag till USA i Oktober! Jag har precis fått reda på att jag inte bara ska till USA, utan jag kommer att mellanlanda i England på vägen tillbaka till Sverige, så jag kommer att stanna i London också. Jag ska till Massachusetts, New York och London! Jag vill inte bo här i Sverige egentligen, jag vill verkligen åt något större. Egentligen är jag öppen inför att flytta vart som helst, oavsett om det är till Asien, Afrika, Europa, Amerika eller någon annanstans. Men, jag har alltid dragits till New York och London, så därför känns det extra speciellt att göra den här resan! Jag har stora drömmar! Jag skulle aldrig backa för saker som känns stora och spännande, utan det gör mig snarare sporrad. Jag gillar känslan av att vara nervös för att då vet jag att jag lever! Det är storheten som gör mig! Jag upplever inte att det är dom stora sakerna som är skrämmande utan det är det enkla livet som skrämmer mig. Man vill inte stagnera, så känner jag i alla fall. Till alla er som någon gång har funderat på att göra något stort: Låt dig inte stoppas! Jag tror att man ofta växer upp med människor som har mindre tro på mirakel än en själv och att det ofta stoppar en själv från att våga drömma. Har man en dröm så har man det, låt inte någon ta det från dig! Jag tror att alla människor har en förmåga att nå sina drömmar! Om man bara är helt säker på det man vill, tillåter sig att ta hjälp av andra, tror på mirakel, befriar sig från mentala, emotionella och spirituella blockeringar och tror på sig själv. Jag tror att en av dom viktigaste faktorerna för att kunna nå sina drömmar är att ha fantasi! Men det är ett verkligen ett problem omkring det området idag, för att vi lär oss som barn att man ska sluta fantisera vid en viss ålder, för att man tydligen ”är för gammal för det” enligt vissa, så många tappar den förmågan! Man stoppar drömmar som hade kunnat besannats! Man blir aldrig för gammal för att fantisera! Det handlar inte bara om individuella drömmar heller, det är så mycket större än så. I en värld av så mycket förstörelse så måste vi drömma en bättre värld till verklighet! Med det menar jag att, i en värld av miljöförstörelse, krig, våld och fattigdom så måste vi kunna visualisera en hel värld med fred framför oss, för att vi ska kunna tro att tillsammans så kan vi manifestera det! Det börjar med förmågan att fantisera. Till alla vuxna: Avbryt aldrig barn från att drömma! Det kan vara framtidens största hopp!


You probably know that I’m going to the U.S in October! I’ve recently got to know that I will not only go to the States, I’m going to have a stopover in England on the way back to Sweden, so I’ll stay in London for a while as well. I’m going to Massachusetts, New York and London! I actually don’t want to live here in Sweden, I want something bigger! I’m open for anywhere, either Asia, Africa, Europe, America or somewhere else. But, I’ve always been attracted towards New York and London, so I feel extra excited for this trip! I have big dreams! I would never back away from something that feels big and exciting, I’m rather encouraged by it. I like the feeling of being nervous because it makes me feel alive! The greatness makes me! I don’t experience the great things as frightening, I’m more afraid of having a simple life. You don’t want to be stuck, that’s how I feel at least. To all of you that has ever felt that you want to do something great: Don’t let anything stop you! Many people often grow up with people who don’t share the same belief in miracles as you do, and it often stops you from dreaming as big as you could do. If you have a dream then you have it for a reason, so don’t let anyone take it away from you! I believe that every human has the ability to achieve your dreams! Only if you’re totally sure about what you want, allow yourself to receive help from other people, believe in miracles, free yourself from mental, emotional and spiritual blocks and believe in yourself. I think that one of the main factors to achieve your dreams is by visualization. But it’s an obstacle around that area today, because many people learn as children to stop use their imagination by a certain age, because according to some people you get too old to use your imagination, so many people have lost that ability! That’s how you prevent possibilites to become actualites! You’re never to old for imagination! It’s not just about your own individual dreams, it’s actually so much bigger than that. Because in a world of so much destruction, we must dream a better world into being! With that, I mean, that in a world of climate damage, war, violence, poverty and cruelty, we must visualize a whole world of peace, so that we actually believe that together we can manifest a reality like that! It starts with the imaginary ability. To all adults: Never interrupt a child’s imaginary world! it might be the greatest hope for the future!

VIBRATION

UPDATE

Dance and music

 

Jag har börjat att se på den nya säsongen av programmet ”So You Think You Can Dance”. Det är ett program som jag har följt under åren (särskilt tidigare, kanske inte lika mycket dom senaste åren). Jag blir inspirerad! På den nivån att jag flyttar undan möbler i vardagsrummet och börjar att dansa själv. Som kanske några av er vet så har jag dansat mycket i min uppväxt! Som mest hade jag nog sex eller fler dansklasser under en vecka. Balett och modernt var mina favorit dansstilar! Det är några av mina bästa minnen från högstadiet! Att jag och mina kompisar typ bodde på dansskolan! Jag började att dansa när jag var sex år. Jag kände inte någon som dansade till en början, så jag var helt själv på klasserna och uppvisningarna, men som jag drömde om att vara ”en av dom” som dansade mest, och så blev det också senare! Det var när jag började i högstadiet och jag lärde känna fler som dansade. Plötsligt så var det jag som sydde kläder till dansuppvisningar, käkade mat på dansskolan, hade flera dansklasser i rad och dansade balett i tåskor osv! Det är verkligen bland det roligaste jag har gjort efter musiken! Jag kände inte så mycket prestation inför att dansa utan det var bara alltid roligt! Jag har alltid älskat klassisk musik och den typen av musik och balett hör ju ihop. En av mina favoriter i musikväg är pianisten Yiruma. Många vet säkert vem han är från låten ”River Flows In You”? Jag brukade kolla på tutorials på Youtube och försöka lära mig hans låtar när jag var liten. Jag började faktiskt att spela piano innan jag började att sjunga. Jag har inte spelat så mycket piano och jag har aldrig varit jättebra på det. Jag har kunnat spela ackord, men inte mer än så. Men! Plötsligt när jag satte mig ner vid mitt piano för första gången igen på tre år (samma veva som jag började att sjunga igen) så kunde jag improvisera! Det tycker jag säger mycket om vikten av att jobba med sitt inre och att den personliga utveckligen även utvecklar sina förmågor och saker som man utför! Ha mer tillit till livets gång! I min själ är jag en ballerina! Jag har bara alltid varit en människa som älskar att stå på scen! Oavsett om det gäller dans, musik eller annat! Det är jag!


I’ve started to watch the new season of the show ”So You Think You Can Dance”. It’s a show that I’ve been following since the start (especially the first seasons, maybe a bit less the last seasons). I’m inspired! At a level that it makes me to move furnitures in the living room and I start to dance all by myself. As some of you know I’ve danced a lot throughout my life! I was taking six or more dance classes in one week at most. Ballet and contemporary was my favourite dance styles! It’s some of the best memories that I have from secondary school! That me and my friends always hanged out at the dance school. I started to dance when I was six years old. I didn’t knew anyone that danced at that time, so I was all by myself at the classes and the shows, but I wanted to be ”one of them” that danced the most, and that became my reality later on! It was when I started secondary school and got to know more people that danced. Suddenly, I was the one that sewed clothes for the shows, ate dinner at the dance school, had different dance classes in a row and danced ballet in pointe shoes! It’s one of the most enjoyable things I’ve experienced after the music! I didn’t relate dancing with anxiety, it was just always very fun to dance! I’ve always loved classical music, and that type of music and ballet belong together. One of my absolute favourites in a musical matter is the pianist Yiruma. Many of you may know him by the song ”River Flows In You”? I used to watch tutorials at Youtube and learn how to play his songs when I was a kid. I actually started to play piano before I started to sing. I haven’t played much piano, and I’ve never been so good at it. I’ve played by chords, but not more than that. But! Suddenly, when I sat down by my piano for the first time again in three years (the same period as I started to sing again) I could improvise! I think that says a lot about the importance to work on your inner self and that developing as a person also develops your abilities and things that you do! To trust more in the life process! I’m a ballerina in my soul! I’ve always just been a person who loves to be on the stage! Regardless if it’s dance, music or something else! It’s who I am!

LOOK

S17

FASHION

OUTFIT

 

Scarf, Louis Vuitton. Sweater, Åhlens. Trousers, 365. 

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd