CERTAINTY

Photo: Evelina Rönnbäck

UPDATE

MUSIC

 

Hej! Jag har börjat skriva låttexter! Äntligen! Jag har alltid viljat skriva låttexter men jag har inte varit redo för det tidigare och har stått i vägen för mig själv. Jag alltid vetat att det skulle komma en dag då allt funkar och har helt enkelt haft tillit till att den dagen skulle komma. Nu börjar det! Det känns som att det handlar om allt ifrån att ha historior att berätta, mod, ärlighet, skriftlig förmåga och att ha självkänsla och självförtroende. Säker många andra faktorer också! Eftersom att jag har varit en sådan privat person så har jag inte kunnat använda hela mig i mina låttexter. Men sedan sången började komma tillbaka så känns det nu som att jag skulle göra vad som helst för att få största möjliga utlopp för att leva i musiken! Om det så är ärliga låttexter som krävs eller något helt annat, då gör jag det! Jag vet att jag inte är klar med mitt jobb för att kunna sjunga med min optimala förmåga än, på grund av min skada. Men det blir bättre! Det betyder allt. Nu när jag har upplevt hur det känns att kunna sjunga igen så blir jag bara mer och mer dedikerad att jag ska komma tillbaka helt och hållet! Jag ska sjunga alltid och förevigt. Det är det jag ska göra. Jag har dagar när jag känner mig nere för att jag inte alls får det att fungera, men som sagt: Dedikering. Jag ska klara det! Är det något som jag har gjort i och med skadan, så är det att inte ge upp. Till vem som helst som läser – Jag känner otrolig empati för er som lever med skadetillstånd, oavsett om det är psykiskt, emotionellt eller fysiskt. Att ha en god hälsa är en gåva som man borde vara tacksam över varje dag! Med det sagt – Inget är omöjligt. Forsätt att kämpa! Nu: tillbaka till mitt låtskrivande igen! Hurra!


Hi! I’ve started writing song lyrics! Finally! I have always wanted to write song lyrics but I haven’t been ready for it before and have stood in the way of myself. I always knew that it would be a day when everything works and I’ve had trust that that day would come. It’s starting now! It feels like it’s all about having stories to tell, courage, honesty, writing ability and having self-esteem and self-confidence. I’m sure, many other factors too! Because I’ve been such a private person, I haven’t been able to use all of me in my song lyrics. But since the singing started to come back in my life, it now feels like I would do anything to make the greatest possible outreach to live in the music! If it’s honest lyrics that is required or something else, then I’ll do that! I know I’m not complete with my job to sing with my optimal ability yet, because of my injury. But it’s getting better! That means everything. Now that I’ve experienced how it feels to be singing again, I’m just getting more and more dedicated to coming back completely! I’ll sing always and forever. That’s what I’m going to do in this life. I have days when I feel down because I don’t get it working at all, but as I said: Dedication. I’ll make it! If it’s something I’ve done with my injury, it’s not giving up! To anyone who reads this – I feel much empathy with you who’s living with injuries, whether mental, emotional or physical. Health is a great gift that you should be thankful for every day! With that said – nothing is impossible. Keep fighting! Now: back to my songwriting session again! Hurrah!

PHOTO

S17

PHOTO

MY TRIP

 UPDATE

MY TRIP IN THE U.S. AND ENGLAND

 

Jag är tillbaka i Sverige nu! Den här resan är det bästa jag har gjort i mitt liv efter min resa i Peru. (För er som inte har läst min blogg – Jag har precis kommit hem från USA och England.) Jag vet inte vart jag ska börja! Det känns som att jag har varit så otroligt synkad med precis det som jag vill göra i mitt liv, men hela resan har också varit en överraskande upplevelse i sig. Att resa helt själv, träffa otroliga människor, göra nya saker varje dag och bli överrumplad av äventyr. Jag började resan med en natt i Albany, fortsatte vidare till en liten stad i Massachusetts, vidare till Hudson, sedan New York City och sist London. Vilken rutt! Jag är så otroligt tacksam över alla människor som jag har träffat och möjligheten att genomföra den här resan! Jag kan verkligen inte uttrycka min tacksamhet i ord! När jag var i New York City så bodde jag på ett hotell som låg mitt på Manhattan. Det första jag gjorde när jag kom fram (efter att jag hade installerat mig i mitt lilla hotellrum) var att gå till Time Square, bara för att känna av pulsen i NYC så mycket som möjligt. Om jag gjorde det! Lilla Moa, helt själv, bland alla människor. Det var magiskt! Jag var ute till midnatt redan första kvällen och gick runt på Manhattan. Jag köpte med mig mat från Whole Foods och gick tillbaka till hotellet och åt middag på hotellrummet mitt i natten. Jag har haft ett fullspäckat schema! Från tidig morgon till sen kväll varje dag. För att spola tillbaka tiden så kan jag också säga att jag har haft en av dom bästa födelsedagarna i mitt liv! Tack vare dom människorna som jag spenderade min födelsedag med och det stället som jag var på. Den gratulationen jag fick av dom är den bästa gratulationen jag någonsin har fått! London var också lika fantastiskt som alltid! Jag gick genom Hyde Park till Chelsea från Paddington Station. Jag har aldrig varit i just Chelsea förut. Det var otroligt vackert. Dessutom så var dagen jag kom tillbaka till Stockholm en händelserik dag! Men just det kommer jag förhoppningsvis prata mer om senare. Just nu delar jag mer av den ytliga bilden av resan, men jag kan också nämna att det har hänt mycket på ett djupare plan. Det var en stor resa för mig på många sätt!


I’m back in Sweden now! This trip is the best I’ve done in my life after my trip in Peru. (For those who haven’t read my blog – I have just returned from the United States and England.) I don’t know where to start! It feels like I’ve been so incredibly synchronized with exactly what I want to do in my life, but the whole trip has also been a surprising experience in itself. To travel all by myself, meet incredible people, do new things everyday and become overwhelmed by adventure. I started the trip with one night in Albany, continued on to a small town in Massachusetts, on to Hudson, then New York City and last London. Which route! I’m so grateful to all the people I’ve met and the opportunity to complete this trip! I really can’t express my gratitude in words! When I was in New York City, I stayed at a hotel in the middle of Manhattan. The first thing I did when I arrived (after I had installed myself in my small hotel room) was to go to Time Square, just to feel the pulse in NYC as much as possible. If I did it! Little Moa, all by myself, among all people. It was magical! I was out to midnight already the first night and went around Manhattan. I bought food from Whole Foods and went back to the hotel and ate dinner in the hotel room in the middle of the night. I’ve had a full schedule! From early morning to late night every day. To rewind the time a bit, I can also say I’ve had one of the best birthdays of my life! Thanks to the people I spent my birthday together with and the place I was at. The congratulations I received from them are the best congratulations I’ve ever received! London was as fantastic as ever! I walked through Hyde Park to Chelsea from Paddington Station. I’ve never been to Chelsea in particular before. It was incredibly beautiful. In addition, the same day as I came back to Stockholm was an eventful day! But hopefully I’ll talk about that more later on. Right now I share more of the superficial image of the whole trip, but I can also mention that it has happened a lot on a deeper level as well. It was a great trip for me in many ways!

INSTAGRAM

 

DIGITAL MEDIA

 

NEW UPDATE ON INSTAGRAM
HEAD TO MY INSTAGRAM: @MOAEMILIAS

 

(Shirt: ZARA)

PINK

FASHION

OUTFIT

 

Shirt & Scarf, Zara. Trousers, 365. Shoes, Åhlens.