Y o u   a r e   l i g h t

W. M

”To always think of how you want to perceive yourself is not the natural cycle
of Life. It’s to feel yourself and understand every flaw and mistake of your soul
so that you crack your heart open. That’s when you become free.” 💔 > ❤️

WORLD. FIRE

Eftersom att Donald Trump försummade klimatansvaret
och drog USA från Parisavtalet för fyra dagar sedan måste vi
kämpa. Världen förändras på många olika sätt. Som 
vi kan se,
så är det svåra tider, men jag tror att det är 
något nytt som
nu föds, och att det finns några människor där ute (som

Donald Trump) som vägrar förändringen och gör allt i makt
för att tvinga förändringen att stoppas. Då är det ännu
viktigare a
tt kliva fram med egen kraft som står för motsatt,
inte hat, separation, förstöring. Vi vet att världen 
går igenom ett
globalt skift just nu, låt inte dessa människor stoppa 
din
glöd. Vi, tillsammans, behöver bara hitta vårt eget engagemang
ä
nnu mer så att världen vi skapar här skapas med visdom och
omsorg för världen vi lever i. Det är en gåva att vara med

natur. Som vi tar hand om varandra ska vi ta hand om naturen.


As Donald Trump neglected the obligation for the climate
and withdrew the US from the Paris Agreement four days ago we
must fight. The world is changing in many different ways. As
we can see, it’s difficult times, but I believe there is birth of
something new, and that there are some people out there (like
Donald Trump) that refuses the change and does everything in their
power to force the change to stop. Then it’s even more important
to step forward with one’s own power that stands for the
contrary, not hate, separation, disruption. We know that the world is
going through a major shift right now, don’t let these people stop
your belief. We, together, just need to find our own engagement
even more so that the world we’re creating are created with
wisdom and caring for the world we’re in. It’s a blessing to be with
nature. As we take care of each other we shall care for nature.

WORLD. LOVE

Instagram Video Cred @Joshglamstro

He Will Not Divide Us

Den 20:e Januari presenterades ett nytt projekt av Shia
LaBeouf, Rökkno och Turner offentligt. Uttrycket ”He Will Not Divide
Us
” var ord utskrivna på en vägg sida vid sida av en kamera
utanför 
the Museum of the Moving Image i New York, i samband med det
nya 
presidentskapet i USA. En mötesplats för människor spridd
över hela världen med en live stream-kamera. 
Vem som helst
var inbjuden att säga orden 
framför kameran på väggen hur många gånger
som man själv önskade att göra det. 
Den 10:e Februari beslutade
the Museum of Moving Image att ta bort 
orden från väggen och
rörelsen ”He Will Not Divide Us” flyttades 
istället till en vägg utanför
El Ray Theatre i Albuquerque. 
Shia LaBeouf berättade att
dom tog ner live streamen efter att skott
rapporterats i området och sa
att säkerheten för deltagarna 
av projektet var avgörande.
Den 8:e Mars flyttades projektet till en okänd 
plats där en flagga
med orden ”He Will Not Divide Us” flyger
 tillsammans med vinden under
dom resterande åren. Den 22:a mars var projektet 
adopterad av
stiftelsen Foundation for Arts and Creative Technology.

Till det hemska förloppet under konserten med Ariana Grande
i
Manchester är detta tankar tillägnat dom drabbade och med budskap:
This Will Not Divide Us. Flaggan viskar fortfarande i våra öron.
I filmen ser du Jaden Smith tillträda projektet under första dagen av
installationen. Det är dom unga som delar budskapet
förenta m
ed tydlig avsikt: Det är kreativt, naturligt. Det är framtid.


On 20th January a new project was immersed by Shia
LaBeouf, Rökkno and Turner publicly. The phrase ”He Will Not Divide Us”
was words written on a wall side by side with a camera outside the
Museum of the Moving Image in New York, same day as the
new precidency in the US. By a human intimate interaction – through
a technological viral outreach by a live stream camera that was purposed
to roll 24/7 for 4 years. Anyone was invited to share the words
in front of the camera on the wall how many times wished to do so. On the 10th
February the Museum of Moving Image decided to remove the image
and the movement ”He Will Not Divide us” relocated it’s message to
the wall outside the El Ray Theatre in Albuquerque. Shia LaBeouf told that
they took down the live stream after shots were reported in the area
and said that the safety of the participants of the project was
paramount. On 8th Mars the project was moved to an unknown location
where a flag with the the words ”He Will Not Divide Us” is
waving together with the winds for the duration. On 22th March the project was
adopted by the Foundation for Arts and Creative Technology.

By the sad event happened during a concert of Ariana Grande in
Manchester this week this is thoughts to the affected and a viral move:
This Will Not Divide Us. The flag whispers in our ears still. In
the movie you can see Jaden Smith joining the project the first day of the
installation. It’s the young people providing it’s message
united with clear intention: It’s creative, obvious. This is future.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd