+

UPDATE

THE Q/A

 

Hej hörni! Mina svar på frågestunden kommer upp imorgon! Det tog lite längre tid än jag trodde. Det är inte jätteenkelt att översätta allt (😬), eftersom att jag fick frågor på både svenska och engelska! Jag jobbar på det! Kram till er så länge! 🙄❤️


Hi guys! My answers to the Q/A are coming up tomorrow! It took longer time than I expected. It’s not super easy to translate everything (😬), as I recieved questions in both Swedish and English! I’m working on it! Meanwhile, hugs to you! 🙄❤️

DREAM BIG

Photo: Sune Chee

UPDATE

DARE TO DREAM BIG

 

Jag tänker mycket på drömmar. Jag är en drömmare! Det har jag alltid varit och det har jag också nämnt i min blogg tidigare. Det har aldrig känts konstigt att jaga mina drömmar. Det har alltid varit en av dom starka och stora sidorna i mig själv, min fantasi och mina drömmar! Men jag har såklart osäkerheter också. Jag har låg självkänsla vilket gör att jag ifrågasätter mitt värde hela tiden och det sätter käppar i hjulet. Men jag jobbar varje dag på att överkomma det! Många kan säkert känna igen sig i det. Det kan vara viktigt att fråga sig själv vad det egentligen är man är rädd för. Vad ligger bakom alla känslor? Vad är roten av traumat? Jag är verkligen inte enda människan på jordklotet med stora drömmar. Det är också anledningen till att jag skriver den här texten. För att jag vill uppmuntra alla andra till att våga drömma! Även om jag inte har nått mina drömmar så har jag kommit en bit på vägen i alla fall och det är också ett stort steg att vara öppen om det. Något jag har lärt under dom senaste åren är genom att jag själv inte har fått så mycket öppen uppmuntran av folk i mitt liv till det jag håller på med (blogg och digitala medier) så har det fått mig att vilja stötta andra i sina drömmar ännu mer! Det kan vara så viktigt att få stöd av andra i ens egna drömmar. Det är som jag skrev på Twitter häromdagen: ”Döm inte andra människors drömmar!”. Tro på dig själv och andra! Det kan jag också säga genom egen erfarenhet, genom av att ha tappat en av mina drömmar (ni vet ju om det – sången) så har allt ändå varit värt det! För genom den upplevelsen så är tanken av att misslyckas inte lika läskig längre! Man får erfarenhet av det (det vill man ju alltid ha) och man lär sig att hoppa på tåget igen! Jag är mer öppen inför att säga ut högt det jag vill göra nu för att jag har en mer avslappnad attityd till det. Det är en frihet i att kunna säga: ”Det här är det jag vill göra”. Även om det inte går som planerat. Det öppnar upp en. Jag vill leva modigt, utan rädsla. Man får pressa och påminna sig själv om det lite nu och då, om mod! För i slutändan så är det ändå ofta det man inte gjorde som man ångrar mest. Jag hoppas att det här blogginlägget kan vara inspirerande för er på något sätt! Om någon vill höra av sig och prata mer om det här – gör det! Vi finns till för att stötta varandra.


I think a lot about dreams. I’m a dreamer! I’ve always been and I’ve also mentioned it in my blog earlier. It has never felt strange to chase my dreams for me. It has always been one of the strong and great sides of myself, my fantasy and my dreams! But I certainly have insecurities. I have low self-esteem which makes me question my value all the time and it blocks me in many ways. But I work everyday to overcome that! Many can surely recognize themselves in that. It can be important to ask yourself what you’re afraid of. What’s beneath all the feelings? What’s the root of the trauma? I’m really not the only person on the Earth with big dreams. That’s also the reason why I’m writing this text. Because I want to encourage you to dare to dream! Even though I haven’t reached my dreams, I’ve got a bit on the way, and it’s also a big step to be open about it. Something I’ve learned through the past few years is because I haven’t received so much open encouragement from people in my life for what I do (blog and digital medias), it has made me want to support others in their dreams even more! It can be so important to recieve support from other people in your own dreams. It’s like I wrote on Twitter the other day: ”Don’t judge other people’s dreams!”. Believe in yourself and others! I can also say it through own experience, to have lost one of my own dreams (you know about that – my singing), everything has nevertheless been worth it. Because of that experience, the idea of failing isn’t as scary to me anymore! You get experience of it (you always want that) and you learn to jump on the train again! I’m more open to say out loud what I want to do now because I have a more relaxed attitude to it. There’s a freedom in being able to say: ”This is what I want to do”. Even if it’s not going as planned. It opens up yourself. I want to live courageously, without fear. You have to push and remind yourself of it once in while, about bravery! Because in the end, it’s what you didn’t do that you often regret the most. I hope this blog post can be inspiring in any way! If anyone wants to reach out and talk more about this – do it! We’re here to support each other.

TO ALL THE DREAMERS

CERTAINTY

Photo: Evelina Rönnbäck

UPDATE

MUSIC

 

Hej! Jag har börjat skriva låttexter! Äntligen! Jag har alltid viljat skriva låttexter men jag har inte varit redo för det tidigare och har stått i vägen för mig själv. Jag alltid vetat att det skulle komma en dag då allt funkar och har helt enkelt haft tillit till att den dagen skulle komma. Nu börjar det! Det känns som att det handlar om allt ifrån att ha historior att berätta, mod, ärlighet, skriftlig förmåga och att ha självkänsla och självförtroende. Säker många andra faktorer också! Eftersom att jag har varit en sådan privat person så har jag inte kunnat använda hela mig i mina låttexter. Men sedan sången började komma tillbaka så känns det nu som att jag skulle göra vad som helst för att få största möjliga utlopp för att leva i musiken! Om det så är ärliga låttexter som krävs eller något helt annat, då gör jag det! Jag vet att jag inte är klar med mitt jobb för att kunna sjunga med min optimala förmåga än, på grund av min skada. Men det blir bättre! Det betyder allt. Nu när jag har upplevt hur det känns att kunna sjunga igen så blir jag bara mer och mer dedikerad att jag ska komma tillbaka helt och hållet! Jag ska sjunga alltid och förevigt. Det är det jag ska göra. Jag har dagar när jag känner mig nere för att jag inte alls får det att fungera, men som sagt: Dedikering. Jag ska klara det! Är det något som jag har gjort i och med skadan, så är det att inte ge upp. Till vem som helst som läser – Jag känner otrolig empati för er som lever med skadetillstånd, oavsett om det är psykiskt, emotionellt eller fysiskt. Att ha en god hälsa är en gåva som man borde vara tacksam över varje dag! Med det sagt – Inget är omöjligt. Forsätt att kämpa! Nu: tillbaka till mitt låtskrivande igen! Hurra!


Hi! I’ve started writing song lyrics! Finally! I have always wanted to write song lyrics but I haven’t been ready for it before and have stood in the way of myself. I always knew that it would be a day when everything works and I’ve had trust that that day would come. It’s starting now! It feels like it’s all about having stories to tell, courage, honesty, writing ability and having self-esteem and self-confidence. I’m sure, many other factors too! Because I’ve been such a private person, I haven’t been able to use all of me in my song lyrics. But since the singing started to come back in my life, it now feels like I would do anything to make the greatest possible outreach to live in the music! If it’s honest lyrics that is required or something else, then I’ll do that! I know I’m not complete with my job to sing with my optimal ability yet, because of my injury. But it’s getting better! That means everything. Now that I’ve experienced how it feels to be singing again, I’m just getting more and more dedicated to coming back completely! I’ll sing always and forever. That’s what I’m going to do in this life. I have days when I feel down because I don’t get it working at all, but as I said: Dedication. I’ll make it! If it’s something I’ve done with my injury, it’s not giving up! To anyone who reads this – I feel much empathy with you who’s living with injuries, whether mental, emotional or physical. Health is a great gift that you should be thankful for every day! With that said – nothing is impossible. Keep fighting! Now: back to my songwriting session again! Hurrah!

GET TO KNOW ME TAG

Photo: Baby Moa

UPDATE

Question/Answer

 

1. Vad är din favorit resedestination?

Kenya! Jag har varit där flera gånger, jag bor alltid på samma hotell och jag har vänner där.

2. Vad är ditt favoritminne från din barndom?

Skolloven! Jag älskade att komma bort från skolan och kunna vakna upp och göra det jag ville.

3. Vad är ditt favoritsnacks?

Bananchips från Renée Voltaire. Besatt!

4. Vad är på toppen av din bucket list?

Jag vill bo jättenära naturen under en tid, helt autentiskt! I berg, savann eller djungel.

5. Vad har du talang för?

Jag lär mig filmrepliker väldigt lätt, så jag quotar ofta replikerna ut högt när jag ser filmer.

6. Vad är din favorit musikgenre?

Klassik musik, Pop/R&B och EDM.

7. Vad är ditt favoritcitat?

”In dreams we enter a world that’s entirely our own” – J.K. Rowling. Det har följt mig genom åren.

8. Vem är den första personen som du ringer om något roligt har hänt?

Min syster! Men vi kan också ringa varandra (utan att prata) bara för att ha varandra i luren. Haha!

9. Vem är din favorit skådespelare?

Alicia Vikander.

10. Vad skulle du säga till ditt yngre jag om du kunde det?

Jag skulle vilja säga till alla yngre människor att tro på sig själva!


1. What is your favorite travel destination?

Kenya! I’ve been there several times, I always stay at the same hotel and have friends there.

2. What is your favorite childhood memory?

The school holidays! I loved the freedom and wake up and being able to do what I wanted.

3. What is your favorite snack?

Banana chips from Renée Voltaire. Obsessed!

4. What is at the top of your bucket list?

I want to live close to nature for some time, completely authentic! In the mountains, savannah or jungle.

5. What is something you are gifted at?

I’m learning movie lines very easily, so I often quote lines out load while watching movies.

6. What is your favorite music genre?

Classical music, Pop/R&B and EDM.

7. What is your favorite quote?

”In dreams we enter a world that’s entirely our own” – J.K. Rowling. It has followed me over the years.

8. Who is the first person you call when something exciting happens?

My sister! But we can also call eachother (without talking) just to have each other in the phone!

9. Who is your favorite actor?

Alicia Vikander.

10. If you could give your younger self any advice what would it be?

I would like to say to all young people to believe in themselves!

TRAVEL

Photo: Evelina Rönnbäck

UPDATE

Interconnection

 

Det är bara några dagar kvar tills jag åker nu! Jag hoppas att ni inte tycker att jag tjatar om det, det är bara väldigt spännande för mig! Allt är bokat och klart, så jag väntar bara in resdagen. Jag har rest ensam ganska många gånger nu (Peru, Frankrike, Tyskland och Portugal) så inga oklarheter inför den här resan! Det är förstås alltid spännande att göra något på egen hand, väldigt uppfyllande också. Det är en sådan grundläggande instinkt som människa att känna att man kan klara sig själv! Om man känner sig lika hemma oavsett var i världen man är så känns det inte så svårt att komma till nya platser. Himlen är likadan överallt, det är samma jord och samma Universum! I grund och botten är allt detsamma, men saker och ting har uttryckt sig i olika former! Därför är man hemma var man än är. För att allt är sammankopplat och att man hör ihop med allt. I vetskap om det, så känner man sig aldrig vilse. Det är som färger! Om man blandar olika färger blir dom tillsammans en och samma färg, men separat uttrycks, manifesteras och upplevs färgerna som olika! Jag och min familj konstaterade igår hur bra den här resan passar mig! Jag ska resa, involvera mig i existentiella frågor, jag ska till New York och London (som jag vill flytta till) och jag ska möjligtvis göra en särskild musikrelaterad sak samma dag som jag är tillbaka i Stockholm! Jag kan berätta mer om det senare, om det blir av. Ett steg i taget! Innan jag åker – Jag funderar på att köpa en polaroidkamera för att fota bilder på resan till bloggen! Vad säger ni? Borde jag?


It’s only a few days left until I’m traveling! I hope that you don’t think I’m talking to much about it, I’m just so exiciting. Everything is booked and ready, so I’m just waiting for the travel day! I’ve traveled alone a couple of times already (Peru, France, Germany and Portugal) so no ambiguities for the travel! Of course, it’s always exciting to do something on you own, also very fullfilling. It’s such a basic instinct as a human to know that you can survive on your own! If you feel home wherever you are in the world it doesn’t feel diffucult to arrive to a new destination. The sky is the same everywhere, it’s the same Earth and the same Universe! In fact, everthing is the same, but has expressed itself in different ways! That’s why you’re at home wherever you are. Because everything is interconnected and you belong with everything! With that knowledge, you never feel lost. It’s like colors! Mixing different colors will make them the one and the same color, but separately, the colors will be expressed, manifested and percieved differenly! Me and my family talked yesterday about how great this trip will fit me! I’ll travel, involve in existential questions, going to New York and London (which I want to move to) and I’ll probably do a music-related thing the same day I’ll come back to Stockholm! I can tell you more about that later, if the opportunity arises. One step in a time! Before I’ll travel – I’ve been thinking of buying a polaroid camera so I can post photos at the blog from the trip! What to you say about that? Should I?