MY ANSWERS

Q/A

QUESTION AND ANSWER

 

SVENSKA:

Tack för frågorna! ❤️ Också till er som har skickat frågor på Instagram! Jag hoppas att ni gillar svaren!

Anonym: Vilken är din favoritlåt som du någon gång framfört? Har du någon låt du någon gång skulle vilja sjunga eller göra en cover av?

Svar: ”Stand Up For Love” – Destiny’s Child. Det är ett tag sen jag framförde den, men det var stort! Jag vet ingen specifik låt som jag vill göra en cover av just nu, men jag gillar att sjunga mainstreamlåtar och göra min egen grej av det!

Anonym: Hur kommer det sig att du bestämde dig för att börja prata mer om dig själv på bloggen? Eller vara mer öppen osv

Svar: Jag bara kände det i somras. Helt plötsligt kändes det fel att visa en yta av mig själv.

Anonym: Var bor du just nu?

Svar: Jag bor i Umeå.

Maria R: Hur tänker du kring Umeå, blir du kvar? Vad har du för planer/drömmar för 2018? Lycka till! ✨

Svar: Aldrig! Umeå är för litet, haha! Jag vill helst flytta till New York. Men jag planerar för flytt till Stockholm just nu dock! Så, förhoppningsvis bor jag i Stockholm 2018. Jag ska jobba vidare på att hela för att sjunga! Det skulle vara roligt att lägga upp covers på Youtube. Kanske kontakta skivbolag om jag skulle känna mig redo för det! Det är min dröm! Tack! 💖

Denice: Filmtips? Vad gillar du att göra som inte så många vet? Berätta om något annat som inte så många vet om dig? Om du fick träffa vem du ville vem skulle det vara då?

Svar: Roliga frågor! ”The Birth Of A Nation” och ”Jungle”! Något som jag gillar att göra som inte så många vet om mig är att se på film. Jag är en filmnörd, haha! Jag gillar film om historia, politik, samhälle och fantasy. Något annat som inte så många vet om mig är jag är rädd för att uppfattas som egoistisk. Om jag fick träffa vem som helst? Gandalf eller Dumbledore.

Anonym: Hur mår du?

Svar: Tack för frågan! Bra! 🌈 Jag hoppas att du också mår bra! ❤️

Anonym: Var står du politiskt? 

Svar: Jag tycker inte att jag behöver säga vilket parti jag röstar på. Jag tycker att det är viktigt att respektera varandra oavsett var man står i partipolitik. Däremot så kan jag säga att jag tar direkt avstånd till sånt som uppmanar till hat i olika former! Men jag tror att mina värderingar är ganska tydliga trots allt, om man är inne på min Twitter t.e.x.

Amanda: Vilket hus i Harry Potter tillhör du? 😄

Svar: Gryffindor! Jag är så Gryffindor:are!

Anonym: Berätta om ett viktigt år för dig? Allt kanske är viktigt men om du har något särskilt?

Svar: 2014 var ett viktigt år, viktigt men svårt. Allt förändrades! Annars tror jag att 2018 kommer bli ett stort år!

Evve: När känner du dig mest som Moa? När känner du dig som modigast (eller när har du känt dig lite extra modig)? Varför tycker jag om dig så mycket? Hihi<3

Svar: När jag sjunger och när jag är ensam. Jag känner mig modig att leva det här livet. Jag älskar dig! P.S. Det är min syrra som har skrivit den här kommentaren.

Anonym: Vilka sidor i dig är mest lik dig som ”yngre” eller förr och vilka sidor är mest olikt dig då?

Svar: Jag älskade frihet när jag var liten, vilket jag gör fortarande! Mest olik mig var jag under högstadiet. Jag var typ en annan människa då. Det är skönt att man kan förändras!

Anonym: Hur ser du på din instagram? Vad är syftet med den? Och har du en plan för hur mycket du jobbar med den? 

Svar: Bra fråga! Jag har börjat skriva ett svar på det här flera gånger, men jag får inte ihop ett kort svar p.g.a. att jag har så många tankar kring det hela! Jag tänker att jag kan göra ett kommande inlägg för att svara på frågorna och dela andra tankar kring Instagram! Låter det bra?

Anonym: Är du vegan?

Svar: Jag sätter ingen etikett på vad jag är, men jag äter veganskt, ja!

Anonym: Var är du född?

Svar: Jag är född i Umeå, Sverige.


ENGLISH:

Thank you for the questions! ❤️ Also to you who sent questions on Instagram! I hope you like my answers!

Anonymous: What is your favourite song that you have ever performed? Do you have any song that you’d like to sing or make a cover of?

Answer: ”Stand Up For Love” – Destiny’s Child. It’s a while since I performed it, but it was great! I don’t know any specific song that I want to make a cover of, but I like to sing mainstream songs and make my own thing of it!

Anonymous: Why did you decide to start to talk more about yourself on your blog? Or to be more open, e.t.c.

Answer: I felt it this summer. Suddenly it just felt wrong to only show the surface of myself.

Anonymous: Where are you based?

Answer: I’m based in Sweden.

Maria R: What do you think about Umeå, will you stay? What are your plans/dreams for 2018? Good luck! ✨

Answer: Never! Umeå is too small, haha! I’d love to move to New York. But I’m planning to move to Stockholm right now though! So, hopefully, I live in Stockholm in 2018. I will work to heal to sing! It would be fun to put covers on Youtube. Maybe contact record labels if I’d feel ready for it! It’s my dream! Thanks! 💖

Denice: Movie tips? What do you like to do that not so many people know about you? Can you tell us something else about yourself that not so many people know? If you had a chance to meet whoever you want, who would it be then?

Answer: Fun questions! ”The Birth Of A Nation” and ”Jungle”! Something that I like to do that not so many know about me is to watch movies. I’m a film nerd, haha! I like movies about history, politics, society and fantasy. Something else that not so many people know about is that I’m afraid of being percieved as ego. If I got a chance to meet whoever I want? Gandalf or Dumbledore.

Anonymous: How are you doing? 

Answer: Thank you for the question! Good! 🌈 I hope you are doing well too! ❤️

Anonymous: Where do you stand politically?

Answer: I don’t think I need to say which party I vote for. I think it’s important to respect each other regardless of where you stand in party politics. But, I can say that I take a stand against what encourage hatred in different expressions! I think my values are pretty clear after all, if you’re on my Twitter e.g.

Amanda: What house in Harry Potter do you belong to? 😄

Answer: Gryffindor! I’m so Gryffindor!

Anonymous: Can you tell us about an important year for you? Every year might be important, but do you have a year that has been extra special?

Answer: 2014 was an important year, important but difficult. Everything changed! Otherwise I think that 2018 will be a great year!

Evve: When do you feel the most like Moa? When do you feel most brave (or when do you feel a bit extra brave)? Why do I like you so much? Heehee <3

Answer: When I sing and when I’m alone. I feel brave to live this life. I love you! P.S. It’s my sister who’s written this comment.

Anonymous: In what way are you most alike yourself as when you were little and in what way are you most different to who you were earlier in your life?

Answer: I loved freedom when I was little, which I still do. Most different to myself, I was in Lower Secondary School. I was another person back then. It’s great that you can change!

Anonymous: How do you view your instagram? What’s the purpose of it? And do you have a plan for how much you work with it?

Answer: Good questions! I’ve started to write an answer to this several times, but I can’t make a short answer to it because I have so many thoughts on it! So, I’m going to make an upcoming post to answer the questions about Instagram! Sounds good?

Anonymous: Are you vegan?

Answer: I don’t label what I am, but I eat vegan food, yes!

Anonymous: Where r u from? 

Answer: I’m born in the northern part of Sweden, in a city called Umeå.

+

UPDATE

THE Q/A

 

Hej hörni! Mina svar på frågestunden kommer upp imorgon! Det tog lite längre tid än jag trodde. Det är inte jätteenkelt att översätta allt (😬), eftersom att jag fick frågor på både svenska och engelska! Jag jobbar på det! Kram till er så länge! 🙄❤️


Hi guys! My answers to the Q/A are coming up tomorrow! It took longer time than I expected. It’s not super easy to translate everything (😬), as I recieved questions in both Swedish and English! I’m working on it! Meanwhile, hugs to you! 🙄❤️

DREAM BIG

Photo: Sune Chee

UPDATE

DARE TO DREAM BIG

 

Jag tänker mycket på drömmar. Jag är en drömmare! Det har jag alltid varit och det har jag också nämnt i min blogg tidigare. Det har aldrig känts konstigt att jaga mina drömmar. Det har alltid varit en av dom starka och stora sidorna i mig själv, min fantasi och mina drömmar! Men jag har såklart osäkerheter också. Jag har låg självkänsla vilket gör att jag ifrågasätter mitt värde hela tiden och det sätter käppar i hjulet. Men jag jobbar varje dag på att överkomma det! Många kan säkert känna igen sig i det. Det kan vara viktigt att fråga sig själv vad det egentligen är man är rädd för. Vad ligger bakom alla känslor? Vad är roten av traumat? Jag är verkligen inte enda människan på jordklotet med stora drömmar. Det är också anledningen till att jag skriver den här texten. För att jag vill uppmuntra alla andra till att våga drömma! Även om jag inte har nått mina drömmar så har jag kommit en bit på vägen i alla fall och det är också ett stort steg att vara öppen om det. Något jag har lärt under dom senaste åren är genom att jag själv inte har fått så mycket öppen uppmuntran av folk i mitt liv till det jag håller på med (blogg och digitala medier) så har det fått mig att vilja stötta andra i sina drömmar ännu mer! Det kan vara så viktigt att få stöd av andra i ens egna drömmar. Det är som jag skrev på Twitter häromdagen: ”Döm inte andra människors drömmar!”. Tro på dig själv och andra! Det kan jag också säga genom egen erfarenhet, genom av att ha tappat en av mina drömmar (ni vet ju om det – sången) så har allt ändå varit värt det! För genom den upplevelsen så är tanken av att misslyckas inte lika läskig längre! Man får erfarenhet av det (det vill man ju alltid ha) och man lär sig att hoppa på tåget igen! Jag är mer öppen inför att säga ut högt det jag vill göra nu för att jag har en mer avslappnad attityd till det. Det är en frihet i att kunna säga: ”Det här är det jag vill göra”. Även om det inte går som planerat. Det öppnar upp en. Jag vill leva modigt, utan rädsla. Man får pressa och påminna sig själv om det lite nu och då, om mod! För i slutändan så är det ändå ofta det man inte gjorde som man ångrar mest. Jag hoppas att det här blogginlägget kan vara inspirerande för er på något sätt! Om någon vill höra av sig och prata mer om det här – gör det! Vi finns till för att stötta varandra.


I think a lot about dreams. I’m a dreamer! I’ve always been and I’ve also mentioned it in my blog earlier. It has never felt strange to chase my dreams for me. It has always been one of the strong and great sides of myself, my fantasy and my dreams! But I certainly have insecurities. I have low self-esteem which makes me question my value all the time and it blocks me in many ways. But I work everyday to overcome that! Many can surely recognize themselves in that. It can be important to ask yourself what you’re afraid of. What’s beneath all the feelings? What’s the root of the trauma? I’m really not the only person on the Earth with big dreams. That’s also the reason why I’m writing this text. Because I want to encourage you to dare to dream! Even though I haven’t reached my dreams, I’ve got a bit on the way, and it’s also a big step to be open about it. Something I’ve learned through the past few years is because I haven’t received so much open encouragement from people in my life for what I do (blog and digital medias), it has made me want to support others in their dreams even more! It can be so important to recieve support from other people in your own dreams. It’s like I wrote on Twitter the other day: ”Don’t judge other people’s dreams!”. Believe in yourself and others! I can also say it through own experience, to have lost one of my own dreams (you know about that – my singing), everything has nevertheless been worth it. Because of that experience, the idea of failing isn’t as scary to me anymore! You get experience of it (you always want that) and you learn to jump on the train again! I’m more open to say out loud what I want to do now because I have a more relaxed attitude to it. There’s a freedom in being able to say: ”This is what I want to do”. Even if it’s not going as planned. It opens up yourself. I want to live courageously, without fear. You have to push and remind yourself of it once in while, about bravery! Because in the end, it’s what you didn’t do that you often regret the most. I hope this blog post can be inspiring in any way! If anyone wants to reach out and talk more about this – do it! We’re here to support each other.

TO ALL THE DREAMERS

CERTAINTY

Photo: Evelina Rönnbäck

UPDATE

MUSIC

 

Hej! Jag har börjat skriva låttexter! Äntligen! Jag har alltid viljat skriva låttexter men jag har inte varit redo för det tidigare och har stått i vägen för mig själv. Jag alltid vetat att det skulle komma en dag då allt funkar och har helt enkelt haft tillit till att den dagen skulle komma. Nu börjar det! Det känns som att det handlar om allt ifrån att ha historior att berätta, mod, ärlighet, skriftlig förmåga och att ha självkänsla och självförtroende. Säker många andra faktorer också! Eftersom att jag har varit en sådan privat person så har jag inte kunnat använda hela mig i mina låttexter. Men sedan sången började komma tillbaka så känns det nu som att jag skulle göra vad som helst för att få största möjliga utlopp för att leva i musiken! Om det så är ärliga låttexter som krävs eller något helt annat, då gör jag det! Jag vet att jag inte är klar med mitt jobb för att kunna sjunga med min optimala förmåga än, på grund av min skada. Men det blir bättre! Det betyder allt. Nu när jag har upplevt hur det känns att kunna sjunga igen så blir jag bara mer och mer dedikerad att jag ska komma tillbaka helt och hållet! Jag ska sjunga alltid och förevigt. Det är det jag ska göra. Jag har dagar när jag känner mig nere för att jag inte alls får det att fungera, men som sagt: Dedikering. Jag ska klara det! Är det något som jag har gjort i och med skadan, så är det att inte ge upp. Till vem som helst som läser – Jag känner otrolig empati för er som lever med skadetillstånd, oavsett om det är psykiskt, emotionellt eller fysiskt. Att ha en god hälsa är en gåva som man borde vara tacksam över varje dag! Med det sagt – Inget är omöjligt. Forsätt att kämpa! Nu: tillbaka till mitt låtskrivande igen! Hurra!


Hi! I’ve started writing song lyrics! Finally! I have always wanted to write song lyrics but I haven’t been ready for it before and have stood in the way of myself. I always knew that it would be a day when everything works and I’ve had trust that that day would come. It’s starting now! It feels like it’s all about having stories to tell, courage, honesty, writing ability and having self-esteem and self-confidence. I’m sure, many other factors too! Because I’ve been such a private person, I haven’t been able to use all of me in my song lyrics. But since the singing started to come back in my life, it now feels like I would do anything to make the greatest possible outreach to live in the music! If it’s honest lyrics that is required or something else, then I’ll do that! I know I’m not complete with my job to sing with my optimal ability yet, because of my injury. But it’s getting better! That means everything. Now that I’ve experienced how it feels to be singing again, I’m just getting more and more dedicated to coming back completely! I’ll sing always and forever. That’s what I’m going to do in this life. I have days when I feel down because I don’t get it working at all, but as I said: Dedication. I’ll make it! If it’s something I’ve done with my injury, it’s not giving up! To anyone who reads this – I feel much empathy with you who’s living with injuries, whether mental, emotional or physical. Health is a great gift that you should be thankful for every day! With that said – nothing is impossible. Keep fighting! Now: back to my songwriting session again! Hurrah!

GET TO KNOW ME TAG

Photo: Baby Moa

UPDATE

Question/Answer

 

1. Vad är din favorit resedestination?

Kenya! Jag har varit där flera gånger, jag bor alltid på samma hotell och jag har vänner där.

2. Vad är ditt favoritminne från din barndom?

Skolloven! Jag älskade att komma bort från skolan och kunna vakna upp och göra det jag ville.

3. Vad är ditt favoritsnacks?

Bananchips från Renée Voltaire. Besatt!

4. Vad är på toppen av din bucket list?

Jag vill bo jättenära naturen under en tid, helt autentiskt! I berg, savann eller djungel.

5. Vad har du talang för?

Jag lär mig filmrepliker väldigt lätt, så jag quotar ofta replikerna ut högt när jag ser filmer.

6. Vad är din favorit musikgenre?

Klassik musik, Pop/R&B och EDM.

7. Vad är ditt favoritcitat?

”In dreams we enter a world that’s entirely our own” – J.K. Rowling. Det har följt mig genom åren.

8. Vem är den första personen som du ringer om något roligt har hänt?

Min syster! Men vi kan också ringa varandra (utan att prata) bara för att ha varandra i luren. Haha!

9. Vem är din favorit skådespelare?

Alicia Vikander.

10. Vad skulle du säga till ditt yngre jag om du kunde det?

Jag skulle vilja säga till alla yngre människor att tro på sig själva!


1. What is your favorite travel destination?

Kenya! I’ve been there several times, I always stay at the same hotel and have friends there.

2. What is your favorite childhood memory?

The school holidays! I loved the freedom and wake up and being able to do what I wanted.

3. What is your favorite snack?

Banana chips from Renée Voltaire. Obsessed!

4. What is at the top of your bucket list?

I want to live close to nature for some time, completely authentic! In the mountains, savannah or jungle.

5. What is something you are gifted at?

I’m learning movie lines very easily, so I often quote lines out load while watching movies.

6. What is your favorite music genre?

Classical music, Pop/R&B and EDM.

7. What is your favorite quote?

”In dreams we enter a world that’s entirely our own” – J.K. Rowling. It has followed me over the years.

8. Who is the first person you call when something exciting happens?

My sister! But we can also call eachother (without talking) just to have each other in the phone!

9. Who is your favorite actor?

Alicia Vikander.

10. If you could give your younger self any advice what would it be?

I would like to say to all young people to believe in themselves!

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd