VIBRATION

UPDATE

Dance and music

 

Jag har börjat att se på den nya säsongen av programmet ”So You Think You Can Dance”. Det är ett program som jag har följt under åren (särskilt tidigare, kanske inte lika mycket dom senaste åren). Jag blir inspirerad! På den nivån att jag flyttar undan möbler i vardagsrummet och börjar att dansa själv. Som kanske några av er vet så har jag dansat mycket i min uppväxt! Som mest hade jag nog sex eller fler dansklasser under en vecka. Balett och modernt var mina favorit dansstilar! Det är några av mina bästa minnen från högstadiet! Att jag och mina kompisar typ bodde på dansskolan! Jag började att dansa när jag var sex år. Jag kände inte någon som dansade till en början, så jag var helt själv på klasserna och uppvisningarna, men som jag drömde om att vara ”en av dom” som dansade mest, och så blev det också senare! Det var när jag började i högstadiet och jag lärde känna fler som dansade. Plötsligt så var det jag som sydde kläder till dansuppvisningar, käkade mat på dansskolan, hade flera dansklasser i rad och dansade balett i tåskor osv! Det är verkligen bland det roligaste jag har gjort efter musiken! Jag kände inte så mycket prestation inför att dansa utan det var bara alltid roligt! Jag har alltid älskat klassisk musik och den typen av musik och balett hör ju ihop. En av mina favoriter i musikväg är pianisten Yiruma. Många vet säkert vem han är från låten ”River Flows In You”? Jag brukade kolla på tutorials på Youtube och försöka lära mig hans låtar när jag var liten. Jag började faktiskt att spela piano innan jag började att sjunga. Jag har inte spelat så mycket piano och jag har aldrig varit jättebra på det. Jag har kunnat spela ackord, men inte mer än så. Men! Plötsligt när jag satte mig ner vid mitt piano för första gången igen på tre år (samma veva som jag började att sjunga igen) så kunde jag improvisera! Det tycker jag säger mycket om vikten av att jobba med sitt inre och att den personliga utveckligen även utvecklar sina förmågor och saker som man utför! Ha mer tillit till livets gång! I min själ är jag en ballerina! Jag har bara alltid varit en människa som älskar att stå på scen! Oavsett om det gäller dans, musik eller annat! Det är jag!


I’ve started to watch the new season of the show ”So You Think You Can Dance”. It’s a show that I’ve been following since the start (especially the first seasons, maybe a bit less the last seasons). I’m inspired! At a level that it makes me to move furnitures in the living room and I start to dance all by myself. As some of you know I’ve danced a lot throughout my life! I was taking six or more dance classes in one week at most. Ballet and contemporary was my favourite dance styles! It’s some of the best memories that I have from secondary school! That me and my friends always hanged out at the dance school. I started to dance when I was six years old. I didn’t knew anyone that danced at that time, so I was all by myself at the classes and the shows, but I wanted to be ”one of them” that danced the most, and that became my reality later on! It was when I started secondary school and got to know more people that danced. Suddenly, I was the one that sewed clothes for the shows, ate dinner at the dance school, had different dance classes in a row and danced ballet in pointe shoes! It’s one of the most enjoyable things I’ve experienced after the music! I didn’t relate dancing with anxiety, it was just always very fun to dance! I’ve always loved classical music, and that type of music and ballet belong together. One of my absolute favourites in a musical matter is the pianist Yiruma. Many of you may know him by the song ”River Flows In You”? I used to watch tutorials at Youtube and learn how to play his songs when I was a kid. I actually started to play piano before I started to sing. I haven’t played much piano, and I’ve never been so good at it. I’ve played by chords, but not more than that. But! Suddenly, when I sat down by my piano for the first time again in three years (the same period as I started to sing again) I could improvise! I think that says a lot about the importance to work on your inner self and that developing as a person also develops your abilities and things that you do! To trust more in the life process! I’m a ballerina in my soul! I’ve always just been a person who loves to be on the stage! Regardless if it’s dance, music or something else! It’s who I am!

LOOK

S17

FASHION

OUTFIT

 

Scarf, Louis Vuitton. Sweater, Åhlens. Trousers, 365. 

FIND YOURSELF

Photo: Evelina Rönnbäck

  UPDATE

follow your heart and be who you are

 

Jag åker till USA snart! Det börjar verkligen att närma sig! Det är bara några få veckor kvar! Dom senaste åren så har jag dragit mig bort från det sociala livet, efter att ha spenderat tid med människor varje dag (som många av oss gör hela tiden). Det är bland det bästa jag har gjort! Det sista året i gymnasiet så började jag att dra mig undan, och jag hittade min kärlek för att vara med mig själv. Det säger jag självklart inte för att göra ner människor som jag har varit med, utan bara för att för min egen skull så behövde jag dra mig från det för att hitta mig själv! Det kan vara svårt med det sociala livet och att umgås med andra människor. Är man en känslig människa så påverkas man ofta mycket av sin omgivning och kanske till och med tappar förståelsen för vem man är. Jag har alltid varit en människa som har brytt mig mycket om vad andra tycker och tänker om mig och alltid viljat att människor ska gilla mig. I det så börjar man att söka och man ställer sig själv frågan ”hur kan folk gilla mig?”, man glömmer bort att man bara ska vara sig själv. Jag vet att människor i min krets tycker att jag har förändrats men i själva verket så har jag bara skalat bort det som inte är ”jag” och kommit närmre kärnan av vem jag egentligen är. Jag tror att man ska vara ödmjuk inför andra människors utveckling, inte döma och tro sig veta bäst vem någon annan är, utan att man ska respektera andras människors utveckling! Det kommer att visa sig i sinom tid, vem hen är! För mig så känns det som att många lärde känna mitt skal tidigare och inte vem jag egentligen är. Eftersom att jag, som många andra också, har varit med om hur det känns att inte bli accepterad för den man är, så har jag haft svårt att visa vem jag är. Det är också en anledning varför jag har valt att visa ett skal av mig själv i min blogg tidigare, och fokuserat på vissa särskilda områden, för att skydda mig själv. Helt enkelt för att det är enklare att få kritik för ett skal (för någon som man inte är) än att bli kritiserad för den man är! Sociala relationer är självklart jätteviktigt, men jag har behövt att dra mig undan för att hitta mig själv! De här inlägget skriver jag för att uttrycka vikten av att följa sitt eget hjärta och inte låta människor styra över vem du är! Det kommer tider när man inte förstår överhuvudtaget varför vissa saker händer, men när man börjar att kravla sig ur sitt eget skal, så börjar man sakta men säkert att förstå varför saker och ting har hänt. Jag är tacksam över att jag drog mig undan dom sociala sammanhangen men jag är också tacksam över alla som jag har träffat och alla som jag kommer att träffa! Med det sagt, följ ditt hjärta! Jag tror verkligen att self-research är viktigt och att vi lär oss på tok för lite om att ta hand om oss själva. I det långa loppet så är det något som gynnar en själv, alla andra och hela världen! För att genom att hitta sig själv, så blir man mer balanserad, och man sänder därför ut bättre budskap i världen! Genom att vara en så bra människa man kan så bidrar man till den kollektiva hållbarheten för hela mänskligheten! Jag kanske låter väl djup just nu, men det är ju den jag är! Jag hoppas att ni gillar mig! Jag ska till USA för att mitt hjärta säger att jag ska göra det! Jag ska till Massachusetts och New York!


I’m going to the U.S soon! It’s getting closer! It’s only a few weeks left! The last couple of years I’ve withdrawn from social life, after I (like many others) have spent time with people every day. It’s one of the best things I’ve done! The final year of upper secondary school I started to hide away from people, and I found my love for being alone. Of course, I don’t say that to bash the people that I’ve met, only that for my own good I needed to go through that to find myself! Social life and to meet people can be hard. If you’re a sensitive person it’s easy to be affected by your surrounding and maybe even loose the sense of who you are. I’ve always been a person who cares a lot about what people think about me and always wanted people to like me. With that mindset you start to search and ask yourself the question ”how can people like me?”, you forget only to be yourself. I know that people in my circle thinks that I’ve changed, but in fact I’ve only peeled of layers that isn’t me and I’ve come closer to the heart of who I am. I believe that you should be humble about another persons development, not judge and think that you know the best who another person is. You should rather be respectful about another persons development! Time will tell, who that person really is! For me, I feel that people earlier in my life got to know a shell of myself and not who I really am. I, as many others, have experienced not being accepted for who I am, and because of that I’ve struggled to share who I am later on in my life. That’s also a reason why I’ve presented a shell of myself in my blog, rather shared specific areas, to protect myself. Because it’s easier to be judged by a shell, someone that you’re not, than to be judged by who you really are. Of course, social relations is really important, but I needed to get away from it to find myself. I’m writing this post to express the importance to follow your heart and to not let people decide for you who you are! There are times when things doesn’t make sense, but when you begin to crawl out of your shell, answers starts to appear why things are happening! I’m thankful that I did hide away but I’m also thankful for all the people that I’ve met and that I’m going to meet! With that said, follow your heart! I really believe that self-research is important and that people in general know way to little about taking care of ourselves. In the long term it’s something that will benefit yourself, others and the whole world! Because by finding yourself, you become more balanced, and therefor you’re sending out whole messages into the world! By being as good a person as you can, you contribute to a collective sustainability for the humanity! I may sound deep, but that’s who I am! I hope you like me! I’m going to the U.S because my heart wants me to! I’m going to Massachusetts and New York!

NATURAL

S17

PHOTO